Eternal Dagger cover art

The Eternal Dagger

Eternal Dagger (Apple II version)

Eternal Dagger (Atari 8-bit version)

Eternal Dagger (Compendium)

Eternal Dagger (Guide)

//MIRROR/Wizards Crown & Eternal Dagger Maps/
http://www.geocities.com/soho/exhibit/2762/wced/main.htm

CRPG Directory link
eternal dagger pic1
eternal dagger pic2
eternal dagger pic3
eternal dagger pic4